فایل ورد بررسي نقش عامل ساختاري و امکاناتي در اجراي مديريت مدرسه محور از ديدگاه کارشناس مديريت آموزشي در استان آذربايجان غربي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش عامل ساختاري و امکاناتي در اجراي مديريت مدرسه محور از ديدگاه کارشناس مديريت آموزشي در استان آذربايجان غربي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش عامل ساختاري و امکاناتي در اجراي مديريت مدرسه محور از ديدگاه کارشناس مديريت آموزشي در استان آذربايجان غربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش عامل ساختاري و امکاناتي در اجراي مديريت مدرسه محور از ديدگاه کارشناس مديريت آموزشي در استان آذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش عامل ساختاري و امکاناتي در اجراي مديريت مدرسه محور از ديدگاه کارشناس مديريت آموزشي در استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش عامل ساختاری و امکاناتی در اجرای مدیریت مدرسه محور از دیدگاه کارشناس مدیریت آموزشی دراستان آذربایجان غربی می باشد.جامعه آماری پژوهشکلیه کارشناس ارشد مدیریت آموزشی در استان آذربایجان غربی شاغل در وزارت آموزش وپرورش باشد،که حجم جامعه آماری این پژوهش350 نفر می باشد،برای نمونه گیری با استفاده از فرمول اول کوکران تعداد نمونه آماری این پژوهش 210 نفر بود،که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی قراردارد که برای جمع آوری اطلاعات از روشهای زیر استفاده گردید :1 -مطالعات کتابخانهای، جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانهای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.2 -تحقیقات میدانی: بعد از مطالعه کتابخانه ای، بر مبنای مبانی نظری این تحقیق پرسشنامه تنظیم گردید است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که حاوی 31گویه می باشد،استفاده گردید ،برای تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ،روایی محتوایی آن با نظر خواهی از متخصصان ذیربط مورد تایید قرار گرفت. مقدار پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفا کرونباخ برابر 903.0 می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص میانگین ،انحراف معیار ،آزمون Tتک متغیر(جهت اطمینان از نتایج بدست آمده، آزمون ناپارامتری یک نمونه ای ویلکاکسون که معادل ناپارامتری برای آزمون T یک نمونه ای است) .نتایج حاصل از این آزمون ها نشان داد که عامل ساختاری و امکاناتی ساختاری،از جمله عوامل بازدارنده راهبرد مدیریت مدرسه محور در مدرسه محور از دیدگاه کارشناس مدیریت آموزشی شاغل در وزارت آموزش و پرورش در استان آذربایجان غربی می باشد.

توضیحات بیشتر