فایل ورد بررسي و تحليل رابطه بين معنادرماني بر خودکارآمدي عمومي زوجين مراجعه کننده به مراکزمشاوره موردي مراجعه کنندگان مراکز مشاوره اي شهرستان کرج

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و تحليل رابطه بين معنادرماني بر خودکارآمدي عمومي زوجين مراجعه کننده به مراکزمشاوره موردي مراجعه کنندگان مراکز مشاوره اي شهرستان کرج دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و تحليل رابطه بين معنادرماني بر خودکارآمدي عمومي زوجين مراجعه کننده به مراکزمشاوره موردي مراجعه کنندگان مراکز مشاوره اي شهرستان کرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و تحليل رابطه بين معنادرماني بر خودکارآمدي عمومي زوجين مراجعه کننده به مراکزمشاوره موردي مراجعه کنندگان مراکز مشاوره اي شهرستان کرج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و تحليل رابطه بين معنادرماني بر خودکارآمدي عمومي زوجين مراجعه کننده به مراکزمشاوره موردي مراجعه کنندگان مراکز مشاوره اي شهرستان کرج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی معنادرمانی گروهی خودکارآمدی عمومی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره)موردی مراجعه کنندگان مراکز مشاوره ای شهرستان کرج( اجرا گردید. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماریپژوهش، کلیه زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره )موردی مراجعه کنندگان مراکز مشاوره ای شهرستان کرج(در سال 92 - 93 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین افرادی از جامعه ی آماری، که خودکارآمدی عمومی کمتری داشتند، انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه کنترل ) 15 نفر( و گروه آزمایش ) 15 نفر( قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 90 دقیقهای که هفتهای دو بار برگزار میشد، در جلسات آموزشی شرکت کردند. در حالیکه در گروه کنترل هیچگونه مداخلهای صورت نگرفت. ابزار استفاده شده در پژوهششامل، پرسشنامههای تعارض زناشویی) MCQ (، و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پکیج آموزشی معنادرمانی بر اساس معنادرمانی فرانکل بود. دادهها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که معنادرمانی گروهی بر خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره ، موثر است و شدت این اثر در یک متغیر ترکیبی) 62 / 0 ( میباشد.

توضیحات بیشتر