فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت رواني فززندان شبه خانواده

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت رواني فززندان شبه خانواده دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت رواني فززندان شبه خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت رواني فززندان شبه خانواده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت رواني فززندان شبه خانواده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت رواني فززندان شبه خانواده می پردازد . جامعه آماری این پژوهش راکلیه نوجوانان دختر و پسر ) 12-18 ( ساله مراکز شبه خانواده شهر کرمان به تعداد) 608 نفر( ، و - نمونه آن را 242 نفر از این فرزندان بهروش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی وگواه گمارده شده اند، تشکیل می دهند . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ) GHQ ،) و راهنمای آموزش مهارت های زندگی . طر ح پژوهش ، از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است . پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی وگواه ، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی )آموزش مهارت های زندگی ) اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی ، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد . نتایج این پژوهش نشان می دهند که آموزش مهارت های زندگی ، موجب افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گوا ه می شود .

توضیحات بیشتر