فایل ورد تاثير انديشه ي ديني برفرهنگ گذشت متضررازجرم درنظام جنايي ج.ا.ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير انديشه ي ديني برفرهنگ گذشت متضررازجرم درنظام جنايي ج.ا.ايران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير انديشه ي ديني برفرهنگ گذشت متضررازجرم درنظام جنايي ج.ا.ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير انديشه ي ديني برفرهنگ گذشت متضررازجرم درنظام جنايي ج.ا.ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير انديشه ي ديني برفرهنگ گذشت متضررازجرم درنظام جنايي ج.ا.ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درمکتب اسلام بهمنظورپیشگیری ازجرم واتخاذتدابیر جنایی لازم وباهدف ایجاد جامعه سالم(بهداشت اجتماعی)قانونگذار،نهاد گذشت شاکی یکی ازمواردسقوط عینی مجازات راپیشبینی نمودهاست؛لهذا؛قانونگذار،بهمنظور موقوف ماندن تعقیب متهمان ویا بخشودن تمام ویا قسمتی ازمجازاتمحکوماندرقوانین موضوعه،موادی قانونی جهتمصلحتاجتماعی دربرخی ازموارد، ازاجرای مجازا ت مجرمین که شرایط خاصی دارند باگذشتمتضررازجرم صرفنظرمیکندگنجانده شده است؛ کهدریک اقدامتامینی وپیشگیری ازجرم،درقالبسودمندی آثارآن، جهت،تامین حفظنظمدرمصلحت اجتماعی، درعدماجرای مجازاتدرسیاست جنایی اسلامدرجهت پاسخگویی نیازهای جدید وشرایط مطروحهی قانونی باحفظ چارچوبهای قبلی، تعقیب متهم درجرایم قابل گذشت،فقط باشکایت شاکی شروع ودرصورتگذشت اوموقوف میشود. لهذا؛بابهرهگیری ضابطه مندوروشمندازمصلحت حداکثری که باالگوقراردادن اصل رافت اسلامی ویا سماحت وسهولت دینی میتواندرمواردی؛ دغدغههای رفتاری جامعه رادرتوجه بهکنش انسانی دراین خصوص؛ که بیانگر بصیرت بخشی معرفتی مجرم،درزدودن خطاهای انسانی واثرگذاری برمولفههای مختلف ازجملهل توانایی وقصدفاعل برقوانین عمل خود شده؛ حاکم بر اعما که درانتهابه نهادینه شدن فرهنگمداراوگذشت درفقه و قوانین جنایی درصیانت نظم اجتماع وپیشگیری ازارتکاب جرایم شده،رهنمون خواهدنمود. مقالهی حاضربه روش تحلیلی و روش کتابخانهای، علاوه برتبیین موضوع فوق بهواکاوی وتحلیل ضرورت چیستی وضع قوانین جزایی پرداختهاست.

توضیحات بیشتر