فایل ورد تاثير گفتمان سلفي گري بر تقابل سياست خارجي عربستان و جمھوري اسلامي ايران پس از 1979

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير گفتمان سلفي گري بر تقابل سياست خارجي عربستان و جمھوري اسلامي ايران پس از 1979 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير گفتمان سلفي گري بر تقابل سياست خارجي عربستان و جمھوري اسلامي ايران پس از 1979  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير گفتمان سلفي گري بر تقابل سياست خارجي عربستان و جمھوري اسلامي ايران پس از 1979،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير گفتمان سلفي گري بر تقابل سياست خارجي عربستان و جمھوري اسلامي ايران پس از 1979 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سلفیگری درعربستان سعودی با اتحاد تاریخی خاندان آل سعود و محمد ابن عبدالوھاب شکل تازه ای بھ خودیا فت و گفتمان غا لب در آن کشور شد. ا ین گفتمان با دال مرکزی بازگشت بھ توحید نبوی و صدر اسلام (سھ قرن اول) و دال ھای شناور مبارزه با شرک، بدعت، تشیع، سنت، تشکیل حکومت اسلامی و...شناختھ میشود. دراین رھگذر باوقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 کھ کانون گفتمانی آن را مذھب تشیع شکل میدھد باعث شد کھ این کشور بھ علت سستی عقاید و بی اساس بودن مبانی ایدیولوژیکی و پیگیری سیاستھای رھبری ج ھان ا سلام و ایجادحکو مت ا سلامی برای ای جاد امن یت داخ لی، ا شاعھ دادنگفتمان سلفیگری و آیین وھابیت بھ کشورھای منطقھ، ھمواره منافع خودرا در تقا بل با جمھوری اسلامی ا یران، مذھب تشیع و گفتمان انقلاب ا سلامی ا یران بدا ند. با بھ و جود آ مدن ا ین دو رق یب گفتمانی (ت شیع و سلفی گری) ایندوک شور در م قاطع ز مانی مخت لف در ب سیاری از زمینھ ھا در سطح منطقھ بھ ا جرای سیا ست ھای ح مایتی از گرو ھای طر فدار خود پرداختھ ا ند و در بر خی موارد بھ صورت مستقیم (مانند مداخلھ مستقیم عرب ستان در یمن و مداخلھ مستقیم ایران در عراق و سوریھ)، با جریان سازیھایی زمینھ بروز برخی ازاختلافات بین خود، درمنطقھ شده اند. بنابراین با توجھ بھ فضای تخاصم گفتمانی بوجود آمده بین جمھوری اسلامی ایران و عربستان سعودی کھ از تاثیر گذاری گفتمانھای موجود دراین دو ک شور صورت پذیرف تھ ا ست ما در ا ین پا یان نا مھ بھ دن بال برر سی ابعادگفت مان سلفی گری و تاثیر گذاری آن بر سیا ست خارجی عربستان سعودی میباشیم و درادامھ تخاصم بھ وجود آمده بین دوکشور ایران و عربستان در سطح داخلی، منطقھ ای و بین المللی را بررسی خواھیم کرد.

توضیحات بیشتر