فایل ورد تبيين مباني فقهي-حقوقي پارادايم ايراني توسعه بارويکردي بر مباني توسعه در الگوي نبوي پيشرفت

لینک دانلود

 فایل ورد تبيين مباني فقهي-حقوقي پارادايم ايراني توسعه بارويکردي بر مباني توسعه در الگوي نبوي پيشرفت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين مباني فقهي-حقوقي پارادايم ايراني توسعه بارويکردي بر مباني توسعه در الگوي نبوي پيشرفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين مباني فقهي-حقوقي پارادايم ايراني توسعه بارويکردي بر مباني توسعه در الگوي نبوي پيشرفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين مباني فقهي-حقوقي پارادايم ايراني توسعه بارويکردي بر مباني توسعه در الگوي نبوي پيشرفت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

الگوی پایه پیشرفت مبتنی بر مبانی و مفاهیم خاصی است که از منظر دیدگاه های مختلف قابلیت بررسی دارد. ازآنجا که آرمان نهایی تدوین اسناد الگوی پیشرفت نیل به توسعه و پیشرفت درابعاد مختلف است؛تکیه بر یک مبنا و تکیه گاه محکم ضرورت می یابد که با توجه به ساختار و بسترهای فکری موجود، ابتناء اصلی بر رویکرد اسلامی در امر پیشرفت است. دراین خصوص آنچه بهعنوان الگو می تواند مورد بحث قرار گیرد الگوی پیشرفت حکومت نبوی با تکیه بر سنت ها و باورهای الهی است؛چراکه پیامبر)ص(برای ایجاد بستر مناسب زندگی توحیدی انسانها در جامعه، به تشکیل حکومت اقدام نمود. دراین خصوص مبانی فکریمشروعیت و مقبولیت اندیشه های حضرت رسول اجتماع و نقش ایشان در پیشرفت جامعه اسلامی قابل تامل است. ازاین رو پژوهش حاضر به تبیین و بررسی فقهی- حقوقی مبانی اسناد الگوی پیشرفت با تمرکز بر امکان سازی ابتناء حداکثری بر سنت هایالهی و الگوی پیشرفت در حکومت نبوی می پردازد

توضیحات بیشتر