فایل ورد تحليل محتواي کتب درسي علوم تجربي دوره ابتدايي بر اساس مولفه هاي تربيت زيباشناسي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل محتواي کتب درسي علوم تجربي دوره ابتدايي بر اساس مولفه هاي تربيت زيباشناسي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل محتواي کتب درسي علوم تجربي دوره ابتدايي بر اساس مولفه هاي تربيت زيباشناسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل محتواي کتب درسي علوم تجربي دوره ابتدايي بر اساس مولفه هاي تربيت زيباشناسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي کتب درسي علوم تجربي دوره ابتدايي بر اساس مولفه هاي تربيت زيباشناسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه محتوای کتب درس ی علوم تجربی دوره ی ابتدایی بر اساس مولفه های تربیت زیباشناس ی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد تحل یل جمله انتخاب شده است. ابزار گردآور ی اطلاعات س یاههی تحلیل محتوای محقق ساخته بود که بر اساس مبان ی نظریساخته شد. جامع ه آماری پژوهش در این مطالعه کتب علوم تجربی دورهی ابتدایی میباشد لذا جامعه و نمونه برابر است. ابزار جم عآوری داده ها فرم تحلیل بود که بس یاری از مولفههای آن در پژوهشهای قبلی در این حوزه اس تفاده ش ده بود در این مطالعه میزان پایایی ابزار برا ساس در صد تواف ق بین دو کد گذار و بر ا ساس فرمول ضر یب پایایی ا سکات محا سبه شد و م یزان توافق دو کد گذار 07 /. بد ست آمد. هماهنگی و موزونی در بین مولفه های زیباشناس ی بیشتر از سا یر مولفه ها در محتوای کتب درس ی به آن پرداخته شده است. کمتر ین میزانتوجه مربوط به مولفه تنوع طلبی و همچنین مولفه عواطف و اح سا سات ان سان ی بوده ا ست. در ب ین پایههای دوره ابتدایی پایه چهارم بیش از سا یر پایهها به مولفههای زیباشناس ی توجه شده است. و کمتر ین آن در بین پایههای دوره ابتدایی مربوط به پایه سوم م یباشد . نتایج به دست آمده حاکی از این است که استفاده از مولفه های زیباشناسی در محتوای کتب درسی به گیرایی و جذابیت مطالب کمک بسزایی می کند

توضیحات بیشتر