فایل ورد تحليل محتواي کتب مطالعات اجتماعي دورهي ابتدايي بر اساس مولفههاي کارآفريني اجتماعي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل محتواي کتب مطالعات اجتماعي دورهي ابتدايي بر اساس مولفههاي کارآفريني اجتماعي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل محتواي کتب مطالعات اجتماعي دورهي ابتدايي بر اساس مولفههاي کارآفريني اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل محتواي کتب مطالعات اجتماعي دورهي ابتدايي بر اساس مولفههاي کارآفريني اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي کتب مطالعات اجتماعي دورهي ابتدايي بر اساس مولفههاي کارآفريني اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه محتوا ی کتب درس ی مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی بر اس او مهل ههای کارآفرینی اجتماعی از روش تحلیل محتوا است اده شده است. واحد تحلیل جمله انتخاب شده است. ابزار گردآور ی اطلاعات س یاههی تحلیل محتوای محقق ساخته بود که بر ا ساسمبانی نظری ساخته شد. جامعه آماری پژوهش در این مطالعه کتب مطالعات اجتماعی دورهی ابتدایی میباشد لذا جامعه و نمونه برابر است.ابزار جمعآوری داده ها فرم تحلیل بود که بسیاری از مولفههای آن در پژوهشهای قبلی در این حوزه استفاده شده بود در این مطالعه میزانپایایی ابزار بر اساس درصد توافق بین دو کد گذار و بر اساس فرمول ضر یب پایایی اسکات محاسبه شد و م یزان توافق دو کد گذار 70 ./ بدست آمد. ساختار و فضا ی کارآفرینانه در بین مولفه های کارآفرینی بیشتر از سا یر مولفه ها در محتوای کتب درسی به آن پرداخته شدها ست. کمتر ین میزان توجه مربوط به مولفه نوآوری و مولفه تو سعه یک ایده جدید و گسترش ا یدههای قدیمی بوده ا ست. در بین پایههای دوره ابتدایی پایه پنجم بیش از سا یر پایهها به مولفههای کارآفرینی توجه شده است. و کمترین آن در بین پایههای دوره ابتدایی مربوط به پایه سوم میباشد. آشنایی با مفهوم کارآفرینی اجتماعی در مدارس از مقطع پیش دبستان ضروری به نظر میرسد.

توضیحات بیشتر