فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با ويژگي هاي شخصيتي و خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با ويژگي هاي شخصيتي و خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با ويژگي هاي شخصيتي و خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با ويژگي هاي شخصيتي و خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين رابطه هوش معنوي با ويژگي هاي شخصيتي و خودآگاهي کارکنان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه هوش معنوی با ویژگی های شخصیتی و خودآگاهی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. جامعه پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم تحقیقات تهران، در سال1395بودند که از جامعه آماری تعداد100 نفر (50 نفر زن و50 نفر مرد) به شیوه نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند . ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI ،(ویژگی های شخصیتی نیو (NEO (و خودآگاهی ریلو و الیک بود.پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.یافته ها نشان داد که: زیرمقیاس های هوش معنوی با ویژگی های شخصیتی کارکنان رابطه مثبت معنادار دارد و هوش معنوی کل نیز با خودآگاهی کارکنان رابطه مثبت معنادار دارد.یافته های پژوهش گویای اهمیت رابطه هوش معنوی با ویژگی های شخصیتی و خودآگاهی کارکنان دانشگاه بوده و از بین زیر مقیاس های ویژگی های شخصیتی و خودآگاهی؛ روان رنجور خویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری، خودآگاهی خصوصی و خودآگاهی عمومی توانسته است میزان بالایی از تغییرات هوش معنوی کارکنان را پیش بینی نمایند.

توضیحات بیشتر