فایل ورد جايگاه تربيت اخلاقي در محتواي کتب درسي هديه هاي آسمان دوره ابتدايي

لینک دانلود

 فایل ورد جايگاه تربيت اخلاقي در محتواي کتب درسي هديه هاي آسمان دوره ابتدايي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جايگاه تربيت اخلاقي در محتواي کتب درسي هديه هاي آسمان دوره ابتدايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جايگاه تربيت اخلاقي در محتواي کتب درسي هديه هاي آسمان دوره ابتدايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جايگاه تربيت اخلاقي در محتواي کتب درسي هديه هاي آسمان دوره ابتدايي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور بررسی جایگاه تربیت اخلاقی در محتوای کتب درسی هدیههای آسمان دوره ابتدایی این پژوهش به روش تحلیل محتوای کمی انجام شده است. واحد ثبت در این تحقیق مضمون بوده و روش شمارش نیز فراوانی است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاههی تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش در این مطالعه کتب هدیه های آسمان دورهی ابتدایی میباشد لذا جامعه و نمونه برابر است. ابزار جمعآوری داده ها فرم تحلیل محتوای محقق ساخته بود که بسیاری از مولفههای آن در پژوهشهای قبلی در این حوزه استفاده شده بود. برای اندازه گیری روایی ابزار گردآوری داده ها در اختیار 2 نفر از دانشجویان دکتری برنامه درسی قرار گرفت. در این مطالعه میزانپایایی بر اساس درصد توافق بین دو کد گذار و بر اساس فرمول ضریب پایایی هولستی محاسبه شد و میزان توافق دو کدگذار 71 / 0 بدست آمد. نتایج نشان می دهد که بیشترین توجه به مولفه احترام با 49 / 0 درصد بوده است و کمترین توجه به مولفهی صداقت بودهاست. در بین پایه های دوم تا ششم دوره ابتدایی در پایه دوم بیش از سایر پایه ها به مولفه های تربیت اخلاقی پرداختهاند و کمترین میزان توجه در پایه های چهارم و ششم بوده است.

توضیحات بیشتر