فایل ورد جهانيشدن و تاثير آن بر فرهنگ و اخلاقيات

لینک دانلود

 فایل ورد جهانيشدن و تاثير آن بر فرهنگ و اخلاقيات دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جهانيشدن و تاثير آن بر فرهنگ و اخلاقيات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جهانيشدن و تاثير آن بر فرهنگ و اخلاقيات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جهانيشدن و تاثير آن بر فرهنگ و اخلاقيات :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش جهانیشدن و تاثیران بر فرهنگ و اخلاقیات میباشد. جهانیشدن، اصطلاحی است که از اواسط دهه 1980 متداول شده و به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی میباشد..فرایند جهانیشدن، ابعاد و دامنه آن آنقدر وسیع و گسترده است کهتمام شیون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است، تا جایی که برخی از صاحبنظران آن را بهعنوان بزرگترین رخداد تاریخ بشری یادکردهاند رویکرد پژوهش کیفی و از روش توصیفی تحلیلی جهت دستیابی به دادهها استفادهشده است. جامعه موردپژوهش کلیه –مقالاتی هستند که در منابع اطلاعاتی فارسی )نورمگز پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی( و منابع اطلاعاتی خارجی )الزیویر و گوگل اسکولار( با کلیدواژههای مشخص جستجو شدهاند. از میان این اسناد 29 مقاله که ارتباط بیشتری با موضوع داشتند بهعنوانجامعه نمونه بهصورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج یافتهها نشان میدهد که در عصر جهانیشدن، فرهنگ هر چه بیشتر به شبکهای زنده و زاینده بدل شده است که مدام در حال تطور است و مرگ آن هنگامی رقم خواهد خورد، که به تقلید مسخ گردد. چراکهفرهنگ حاصل آفرینش نیروهای انسانی و اجتماعی است که ظرف و مظروف آن را تعیین میکند. نتیجه آنکه فرهنگ را نباید چون سنتی ثابت و تغییرناپذیر تقدیس کرد، بلکه میبایست درعینحال، اهداف و غایت آن را بازتعریف نمایند و در عین انعطافپذیری، انسجام و تکثر خود را در عصر جهانیشدن حفظ کنند

توضیحات بیشتر