فایل ورد رابطه بين ارتباطات سازماني با توانمندسازي کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ميناب

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين ارتباطات سازماني با توانمندسازي کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ميناب دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين ارتباطات سازماني با توانمندسازي کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ميناب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين ارتباطات سازماني با توانمندسازي کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ميناب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين ارتباطات سازماني با توانمندسازي کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ميناب :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :36

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر میناب بود. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهر میناب بود در این پژوهش جامعه آماری با نمونه آماری برابر است. ابزارگردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه توانمندسازی کارکنان (اسپریتزر) و ارتباطات سازمانی اثربخش(رابینز) بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان سنجیده شده است. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که برای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان 79 ./و ارتباطات سازمانی اثربخش 86 ./به دست آمد. روش آماری برای تجزیه و تحلیل دادهها، آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) بوده است. به طور کلی نتایج بیانگر آن است که بین توانمند سازی کارکنان و ارتباطات سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مولفه های ارتباطات، بجز مولفه استفاده از شبکه ارتباطات غیررسمی رابطه معنی داری وجود دارد. در نهایت، از بین مولفه های ارتباطات سازمانی، کنترل هیجانات، بیشترین میزان همبستگی را با توانمندسازی دارد.

توضیحات بیشتر