فایل ورد رابطه بين استفاده آسيبزا از تلفن همراه و اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي پرديس فرهنگيان رسالت زاهدان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين استفاده آسيبزا از تلفن همراه و اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي پرديس فرهنگيان رسالت زاهدان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين استفاده آسيبزا از تلفن همراه و اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي پرديس فرهنگيان رسالت زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين استفاده آسيبزا از تلفن همراه و اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي پرديس فرهنگيان رسالت زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين استفاده آسيبزا از تلفن همراه و اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي پرديس فرهنگيان رسالت زاهدان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده آسیب زا از تلفن همراه و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی پردیس فرهنگیان رسالت زاهدان اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1395-96 تشکیل دادند و نمونه آماری پژوهش شامل 211 نفر بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده ی استفاده آسیب زا از تلفن همراه جارو و همکاران (2007 (استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد: بین استفاده آسیبزا از تلفن همراه و اعتیاد به اینترنت در دانشجو یانخوابگاهی دانشگاه فرهنگیان، رابطه معنیداری وجود دارد. بین استفاده آسیبزا از تلفن همراه و اعت ی اد به ا ینترنت در دانشجو یانغیرخوابگاهی دانشگاه فرهنگیان رابطه معنیداری وجود دارد. بین دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه فرهنگیان در استفاده آسیبزا از تلفن همراه تفاوت معنیداری وجود ندارد. همچنین بین دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه فرهنگیان در اعتی ادبه اینترنت تفاوت معنیداری وجود ندارد.

توضیحات بیشتر