فایل ورد رابطه بين سرمايه روانشناختي و رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديلگر هوش معنوي دانش آموزان دختر هنرستان هاي قوچان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين سرمايه روانشناختي و رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديلگر هوش معنوي دانش آموزان دختر هنرستان هاي قوچان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين سرمايه روانشناختي و رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديلگر هوش معنوي دانش آموزان دختر هنرستان هاي قوچان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين سرمايه روانشناختي و رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديلگر هوش معنوي دانش آموزان دختر هنرستان هاي قوچان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين سرمايه روانشناختي و رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديلگر هوش معنوي دانش آموزان دختر هنرستان هاي قوچان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

زمینه: محیط مدرسه که با ویژگی پیچیدگی، آشفتگی، سرعت و تغییرات شتابان همراه است، نیازمند دانش آموزانی با هوش معنوی بالا است.لذا شناخت آن ها چراغ راهی است برای مدیران جهت افزایش تعاملات و مراودات اثربخش و بروز رفتارهای فرا نقش و این به نوبه خودباعث ارتقاءعملکرد سازمانی و سرمایه روان شناختی می گردد. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی با نقش تعدیلگر هوش معنوی طراحی شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترهنرستان های شهرستان قوچان در سال 1396 می باشد. که از میان آنها 234 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز ) 2007 (، رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف ) 1990 ( و هوش معنویکینگ ) 2008 ( استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل آماری، از رگرسیونچندمتغیره و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که سرمایه روانشناختی)خودکارامدی، خوش بینی، تاب آوری و امیدواری( و هوش معنوی )تفکرانتقادی، شخصی و آگاهی(، رفتار شهروندی دانش آموزان را پیش بینی می کنند. هوش معنوی، رفتار شهروندی دانش آموزان را پیش بینی می کند. سرمایه روانشناختی، رفتار شهروندی دانش آموزان را پیش بینی می کند. و همچنین هوش معنوی رابطه بین سرمایه روانشناختی ورفتار شهروندی را در میان دانش اموزان دختر هنرستان های قوچان تعدیل میکند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود، برای تقویت رفتار شهروندی سازمانی افراد باید سرمایه روانشناختی را پرورش داد. برای رسیدن به این منظور مدیران مدارس باید چشمانداز روشن و مثبتی برای دانش آموزان خود ایجاد کنند، تا افراد به آینده امیدوار بودهو خوشبین باشند و با خودکارآمدی و تابآوری بالا بتوانند رفتارهای فرانقشی از خود بروز دهند، چرا که سرمایه روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار دارد. از این رو، با تقویت هوش معنوی می توان سرمایه شناختی و رفتار شهروندی دانش آموزان را بهبود بخشید و موجب اثربخشی هر جه بیشتر آنها گردید.

توضیحات بیشتر