فایل ورد رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و رضايتمندي زناشويي دردانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و رضايتمندي زناشويي دردانشجويان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و رضايتمندي زناشويي دردانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و رضايتمندي زناشويي دردانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و رضايتمندي زناشويي دردانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

موضوع تحقیق رابطه ویژگیهای شخصیتی )روانرنجورخویی، برونگرایی، انعطافپذیری، مقبولیت و با وجدان بودن( و رضایتمندی زناشویی دردانشجویان متاهل بود.روش تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی است.جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکزبهشهر به تعداد 360 نفربودند.نمونه آماری 186 نفر دانشجو است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نیو و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شده است. نتایج نشان داده است که بین سه عاملشخصیت روانرنجورخویی، انعطافپذیری و برونگرایی و مقبولیت با رضایتمندی زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین ویژگیهای شخصیتی با وجدان بودن با رضایتمندی زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین از نظر میزان رضایتمندی زناشویی در مردان و زنان تفاوتمعناداری وجود دارد.بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود افراد متاهلی که از سطح پایین تری از رضایت زناشویی برخوردارند شناسایی شده و تحت مشاوره قرار گیرند و در جهت بهداشت روانی به آنان خدمات ویژه ارایه گردد.

توضیحات بیشتر