فایل ورد رابطه طرحواره هاي شخصيتي با خودپنداره و هوش هيجاني

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه طرحواره هاي شخصيتي با خودپنداره و هوش هيجاني دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه طرحواره هاي شخصيتي با خودپنداره و هوش هيجاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه طرحواره هاي شخصيتي با خودپنداره و هوش هيجاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه طرحواره هاي شخصيتي با خودپنداره و هوش هيجاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با مطالعه مروری بر مقالات و کتاب ها و پایان نامه های مرتبط با موضوع می توان گفت که هدف کلی پژوهش حاضر تعیین رابطه طرحواره شناختی (ناسازگار اولیه) با خودپنداره و هوش هیجانی. نتایج کلی که از مطالب مقالات وکتاب ها و پایان نامه های مرتبط با مو ضوع مطرح شده ن شان می دهد که: بین طرحوارههای وابستگی/ بیکفایتی، شکست و محرومیت هیجانی با خودپنداره رابطه منفی معنیداری وجود دا شته ا ست؛ و بین خودپنداره و هوش هیجانی رابطه مثبت معنیداری را نشان داده است؛ همچنین طرحوارههای وابستگی/ بیکفایتی ، پذیرش جویی/ جلب توجه و خودپنداره قادر به پیشبینی هوش هیجانی هستند . یعنی با کاهش این طرحوارههای ناکارآمد، خودپنداره افزایش مییابد ، و با افزایش خودپنداره هوش هیجانی نیز افزایش مییاب د. بنابراین با بهبود طرحوارهها و افزایش خودپنداره میتوان پیشبینی کرد که هوش هیجانی افزایش مییابد. و لازم به ذکر است که، طرحوارههای محرومیت هیجانی، شکست و خویشتن داری رابطه معنیداری با هوش هیجانی ندارد.(یاری آذر .1393(

توضیحات بیشتر