فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه اجتماعي و سرمايه روانشناختي مديران اجرايي

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه اجتماعي و سرمايه روانشناختي مديران اجرايي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه اجتماعي و سرمايه روانشناختي مديران اجرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه اجتماعي و سرمايه روانشناختي مديران اجرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه اجتماعي و سرمايه روانشناختي مديران اجرايي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه و سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در مدیرا ن اجرایی منطقه 2 شهرداری تهران بود. جامعه پژوهش را کلیه مدیران اجرایی منطقه 2 شهرداری تهران، در سال 1395 تشکیل دادند که از جامعه آماری تعداد 100 نفر از مدیران زن و مرد، به عنوان حجم نمونه و به شیوه نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده ویژگیهای شخصیتی کار آفرینانه (1385 ،(پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(1998 (و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز(2007 (بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد که: شخصیت کارآفرینی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت دارد و نمره کلی شخصیت کارآفرینانه با سرمایه روان شناختی کل نیز رابطه مث بت دارد. یافته های پژوهش گویای اهمیت رابطه شخصیت کارآفرینی با سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی مدیران بوده و سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی توانسته است میزان بالایی از تغییرات شخصیت کارآفرینی مدیران را پیش بینی نمایند.

توضیحات بیشتر