فایل ورد رابطه هوش سازماني با خلاقيت مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه هوش سازماني با خلاقيت مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه هوش سازماني با خلاقيت مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه هوش سازماني با خلاقيت مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه هوش سازماني با خلاقيت مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :33

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه اول ودوم ناحیه سه شیراز بوده است. روش تحقیق ازنوع کاربردی وازبعدماهیتوروش تحقیقی که تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس متوسطه اول در آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز در سال 95 است که نمونه آماری با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه برابر با جامعه آماری و همچنین جهت دقیق تر شدن داده ها با استفاده از شیوه نمونه گیری کل شمار، تمامی مدیران متوسطه اول به عنوان نمونه آماری پرسشنامه های تحقیق را تکمیل کردند .(شرر) استفاده شد. در پرسشنامه اطلاعات عمومی وجمعیتشناختی دارای پرسشهایی درخصوص جنسیت، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی بوده است. روایی پرسشنامه نیز به صورت صوری و با استفاده از نظرات صاحبنظران تعیین شده است.برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی کل98/0 گزارش شده است وداده های این پژوهش به دو شکل توصیفی واستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که: 1 -بین هوش سازمانی با خلاقیت وخودکارآمدی مدیران متوسطه اول ودوم رابطه معنا داری وجود داردهمچنین نتایج نشان داد که مولفه های سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق و رحیه نمی تواند تغییرات مربوط به خلاقیت مدیران را پیش بینی کنند..نتایج نشان داد که بین هوش سازمانی زنان ومردان هیچ تفاوت معنا داری وجود ندارد.

توضیحات بیشتر