فایل ورد رابطه هوش سازماني با خودکارآمدي مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه هوش سازماني با خودکارآمدي مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه هوش سازماني با خودکارآمدي مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه هوش سازماني با خودکارآمدي مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه هوش سازماني با خودکارآمدي مديران مدارس متوسطه اول ودومناحيه سه شيراز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه رهبری اخلاقی و ارتباطات سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر میناب بود. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی بود و با استفاده از روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهر میناب بود در این پژوهش جامعه آماری با نمونه آماری برابر است. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه،پرسشنامه هوش سازمانی،( آلبرچت وخودکارآمدی(شرر) استفاده شد. در پرسشنامه اطلاعات عمومی وجمعیتشناختی دارای پرسشهایی درخصوص جنسیت، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی بوده است. روایی پرسشنامه نیز به صورت صوری و با استفاده از نظرات صاحبنظران تعیین شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی کل98/0 گزارش شده است وداده های این پژوهش به دو شکل توصیفی واستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که: 1 -بین هوش سازمانی با خودکارآمدی مدیران متوسطه اول ودوم رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مولفه های سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق و رحیه نمی تواند تغییرات مربوط به خودکارآمدی مدیران را پیش بینی کنند. ازبین مولفه های هوش هیجانی دومولفهی کاربرد دانش و فشار عملکرد قادر به پیشبینی تغییرات مربوط به خودکارآمدی بودند.نتایج نشان داد که بین هوش سازمانی زنان ومردان هیچ تفاوت معنا داری وجود ندارد.

توضیحات بیشتر