فایل ورد صميميت ارتباطي زوجين، مولفههاي تمايزيافتگي و اصالت شخصيت به عنوان پيش بين هاي سازگاري زناشويي کارمندان متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد صميميت ارتباطي زوجين، مولفههاي تمايزيافتگي و اصالت شخصيت به عنوان پيش بين هاي سازگاري زناشويي کارمندان متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد صميميت ارتباطي زوجين، مولفههاي تمايزيافتگي و اصالت شخصيت به عنوان پيش بين هاي سازگاري زناشويي کارمندان متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد صميميت ارتباطي زوجين، مولفههاي تمايزيافتگي و اصالت شخصيت به عنوان پيش بين هاي سازگاري زناشويي کارمندان متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد صميميت ارتباطي زوجين، مولفههاي تمايزيافتگي و اصالت شخصيت به عنوان پيش بين هاي سازگاري زناشويي کارمندان متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه صمیمیت ارتباطی زوجین، مولفه های تمایزیافتگی و اصالت شخصیت به عنوان پیش بین های سازگاری زناشویی کارمندان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز بود . جامعه آماری این پژوهش کارمندان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. از اینجامعه تعداد 1 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که مقیاس ارزیابی فردی صمیمیت ارتباطی اسچافر و اولسون ) 1981 (، پرسشنامه خودمتمایزسازی اسکورن و اسمیت ) 2003 (، پرسشنامه اصالت شخصیت وود ) 2008 ( وپرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس ) 1959 ( را تکمیل کنند. نتایج نشان داد که صمیمیت ارتباطی زوجین، مولفههای تمایزیافتگی )جایگاه - من، گریز عاطفی، هم آمیختگی با دیگران و واکنش پذیری عاطفی( و مولفههای اصالت شخصیت )اصالت زندگی، پذیرش مقبولیت بیرونی و ازخود بیگانگی( با سازگاری زناشویی رابطه معنیدار دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که همه متغیرهای پیش- بین 54 % از سازگاری زناشویی را تبیین میکنند . همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش ورود گام به گام نشان داد که متغیر های پیش-بین جایگاه من، هم آمیختگی با دیگران، اصالت زندگی، پذیرش مقبولیت بیرونی و صمیمیت ارتباطی زوجین، 90 % از واریانس سازگاری زناشویی را تبیین میکنند.

توضیحات بیشتر