فایل ورد مقايسه تاثيرآزمون هاي الکترونيکي با آزمون هاي سنتي بر ميزان استرس تحصيلي و يادداري مطالب در دانشجويان دانشگاه پيام نور نظرآباد

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه تاثيرآزمون هاي الکترونيکي با آزمون هاي سنتي بر ميزان استرس تحصيلي و يادداري مطالب در دانشجويان دانشگاه پيام نور نظرآباد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه تاثيرآزمون هاي الکترونيکي با آزمون هاي سنتي بر ميزان استرس تحصيلي و يادداري مطالب در دانشجويان دانشگاه پيام نور نظرآباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه تاثيرآزمون هاي الکترونيکي با آزمون هاي سنتي بر ميزان استرس تحصيلي و يادداري مطالب در دانشجويان دانشگاه پيام نور نظرآباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه تاثيرآزمون هاي الکترونيکي با آزمون هاي سنتي بر ميزان استرس تحصيلي و يادداري مطالب در دانشجويان دانشگاه پيام نور نظرآباد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر، بررسی مقایسه تاثیرآزمون های الکترونیکی و آزمون های سنتی بر میزان استرس تحصیلی و یادداری مطالب دردانشجویان دانشگاه پیام نورواحد نظرآباد بوده است که به روش نیمه تجربی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور نظرآباد که به طور تصادفی خوشه ای و پس از همسان سازی از نظر سن و جنس و وضعیت تاهل و معدل به دو گروه 14نفری تقسیم شدند، تشکیل شد. افرادی که تحت آموزش الکترونیکی بودند در گروه آزمایش و افرادی که به روش سنتی آموزش دیدند، درگروه شاهد قرار گرفتند . قبل از گروهبندی و دریافت یک جلسه آموزش به شیوه سنتی، از هر دو گروه به شکل معمول آزمون گرفته شد (پیش آزمون ) و بعد از دریافت آموزش به شیوه الکترونیکی و سنتی در سایر جلسات، گروه آزمایش به شیوه الکترونیکی و گروه شاهد به روش سنتی ارزشیابی شدند (پس آزمون). نمرات پس آزمون، ملاک سنجش میزان یادداری مطالب، در نظر گرفته شد. این مقیاس مورد تایید جمعی از صاحب نظران و اساتید دانشگاه پیام نور البرز، کرمان و تبریز قرار گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ معادل 84/0 بدست آمد . آزمودنی ها قبل و بعد از گروه بندی و دریافت آموزش به سوالات پرسشنامه استرس تحصیلی کودرون پاسخ دادند . نظر به اینکه مقیاس سنجش کودرون استاندارد بوده و ضریب پایایی آن از قبل تعیین شده نیازی به تعیین اعتماد علمی آن نبود . در پژوهش حاضر میزان آلفای کل این پرسشنامه 85/0 بدست آمد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss18 ،در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر آزمون های الکترونیکی بر کاهش میزان استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بیشتر از تاثیر برگزاری آزمون به شیوه سنتی بود (05/0> P .(همچنین؛ تاثیرآزمون های الکترونیکی بر میزان یادداری مطالب با آزمون های سنتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور تفاوت نداشت (05/0 <P .(

توضیحات بیشتر