فایل ورد مقايسه شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر قرچک

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر قرچک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر قرچک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر قرچک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر قرچک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف ک مقایسه میزان شیوع اختلال های روانی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر قرچک انجا م گرفته است . تحقیق حاضر به روش توصیفی انجام شد، جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قرچک تشکیل می دهد. با توجه به جدول مورگان 360 نفر(180دختر و 180پسر) تعدادنمونه انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه مورد نظر 1 از بین دانش آموزان از روش نمونه گ یری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. داده های به وسیله پرسشنامه ( SCL90 (جمع آوری شد و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، و تی مستقل یهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که در میزان شیوع اختلالات روان شناختی بین دختر و پسر مقطع متوسطه تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد شکایات جسمانی ، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، اضطراب، ترس مرضی، افکار پارانوییدی و روان پریشی بین دختر و پسر مقطع متوسطه تفاوت معنادار وجود ندارد، اما در دو بعد افسردگی و پرخاشگری بین دختر و پسر مقطع متوسطه تفاوت معنادار وجود دارد.

توضیحات بیشتر