فایل ورد مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روانشناختي نوجوانان بي سرپرست ناشي از اعتياد والدين با نوجوانان بيسرپرست ناشي از علل غير اعتياد

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روانشناختي نوجوانان بي سرپرست ناشي از اعتياد والدين با نوجوانان بيسرپرست ناشي از علل غير اعتياد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روانشناختي نوجوانان بي سرپرست ناشي از اعتياد والدين با نوجوانان بيسرپرست ناشي از علل غير اعتياد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روانشناختي نوجوانان بي سرپرست ناشي از اعتياد والدين با نوجوانان بيسرپرست ناشي از علل غير اعتياد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روانشناختي نوجوانان بي سرپرست ناشي از اعتياد والدين با نوجوانان بيسرپرست ناشي از علل غير اعتياد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانشناختی نوجوانان بیسرپرست ناشی از اعتیاد والدین با نوجوانان بی سرپرست ناشی از علل غیر اعتیاد صورت گرفت. نوع پژوهش پس رویدادی (علی- مقایسه ای) بود . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان بیسرپرست شهراردبیل بود. که به روش نمونهگیری در دسترس 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شخصیت فرم کوتاه نیو و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ بود. تجزیه و تحلیل دادهها با کمک نرمافزار آماری SPSSو به روش تحلیل تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA (صورت گرفت. یافتههای به دست آمده حاکی از تفاوت معنادار بین ویژگیهای شخصیتی روانرنجورخویی و برونگرایی در بین نوجوانان بیسرپرست ناشی از اعتیاد والدین و نوجوانان بیسرپرست ناشی از علل دیگر بود(05/0<P .(اما بین ویژگیهاس شخصیتی گشادهرویی، سازگاری و وظیفه شناسی بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنادار مشاهده نشد. همچنین یافتههای به دست آمده نشان داد بین سلامت روان نوجوانان بی سرپرست ناشی از اعتیاد والدین با نوجوانان بی -سرپرست ناشی از علل دیگر تفاوت معنادار وجود دارد(05/0<P .(

توضیحات بیشتر