فایل ورد نقش برنامهريزي راهبردي منابع انساني بر توانمندسازي منابع انساني بانک ملي در استان کهگيلويه و بويراحمد

لینک دانلود

 فایل ورد نقش برنامهريزي راهبردي منابع انساني بر توانمندسازي منابع انساني بانک ملي در استان کهگيلويه و بويراحمد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش برنامهريزي راهبردي منابع انساني بر توانمندسازي منابع انساني بانک ملي در استان کهگيلويه و بويراحمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش برنامهريزي راهبردي منابع انساني بر توانمندسازي منابع انساني بانک ملي در استان کهگيلويه و بويراحمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش برنامهريزي راهبردي منابع انساني بر توانمندسازي منابع انساني بانک ملي در استان کهگيلويه و بويراحمد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

انسجام در برنامه های توسعه منابع انسانی، مستلزم توسعه برنامه های توانمندسازی کارکنان است که مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامه ها برای ارایه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفا می کند. به منظور دستیابی به این هدف و کمک به محققان و مدیران حوزه منابع انسانی، در این مطالعه سعی شده است ضمن بررسی وشناخت مفاهیم توانمندسازی، راهکارها و الگوی جامع توانمندسازی کارکنان ارایه گردد. همچنین، مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی به صورت یک الگوی مدون در هفت مرحله ارایه با روش پیمایش و حجم نمونه 153 نفر ازکارکنان صف و ستادی بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد، بررسی شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس جهت اثبات یا رد فرضیه هااستفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین برنامه ریزی راهبردی و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین آزمون شاخص های توانمندسازی نشان دهنده رابطه معنادار بین احساس شایستگی، موثر بودن و اعتماد و توانمند سازی بوده است.

توضیحات بیشتر