فایل ورد نقش ذهن آگاهي بر مولفههاي تنظيم هيجان و خودکارآمدي زنان داراي کودک اضطرابي

لینک دانلود

 فایل ورد نقش ذهن آگاهي بر مولفههاي تنظيم هيجان و خودکارآمدي زنان داراي کودک اضطرابي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش ذهن آگاهي بر مولفههاي تنظيم هيجان و خودکارآمدي زنان داراي کودک اضطرابي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش ذهن آگاهي بر مولفههاي تنظيم هيجان و خودکارآمدي زنان داراي کودک اضطرابي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش ذهن آگاهي بر مولفههاي تنظيم هيجان و خودکارآمدي زنان داراي کودک اضطرابي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی فایل ورد نقش ذهن آگاهي بر مولفههاي تنظيم هيجان و خودکارآمدي زنان داراي کودک اضطرابي بود. جامعه آماری کلیهی مادران دارای کودک مبتلا به اختلالات اضطرابی )اضطراب تعمیم یافته، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی، اضطراب اجتماعی( 2 تا6 ساله مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1396 را تشکیل میدهند. نمونهای مشتمل بر 100 مادر دارای کودک اضطرابیبه صورت تصادفی انتخاب گردید. مشارکت کنندگان پرسشنامه خودکارآمدی مادران برکلی، تنظیم شناختی هیجانی - (CERQ) و پرسشنامه ذهن آگاهی ) MAAS ( را تکمیل نمودند. داده ها به کمک نرم افزار Spss و همبستگی از نوع تحلیل مسیر و رگرسیون تحلیلشد. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که ذهن آگاهی با تنظیم هیجان مثبت و مولفهی تمرکز مثبت رابطه مثبت و معنادار و با تنظیم هیجان منفی و مولفههای سرزنش خود، سرزنش دیگران و نشخوار فکری رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین ذهن آگاهی با مولفهمسیولیت پذیری خودکارآمدی مادران رابطه مثبت و با مولفههای خودمدیریتی و پذیرش فرزند و ارزیابی مثبت فرزند با توجه به سطح معناداری رابطهای بین این مولفهها و ذهن آگاهی وجود نداشت. یافته ها با توجه به پژوهش های پیشین به بحث گذاشته شده و پیشنهادهایی به منظور پژوهش در این زمینه مطرح گردیده است.

توضیحات بیشتر