فایل ورد نقش رسانه با تاکيد بر تلويزيون در توسعه کارآفريني فرهنگي در بين شهروندان شهر اصفهان (مطالعه موردي خوراسگان)

لینک دانلود

 فایل ورد نقش رسانه با تاکيد بر تلويزيون در توسعه کارآفريني فرهنگي در بين شهروندان شهر اصفهان (مطالعه موردي خوراسگان) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش رسانه با تاکيد بر تلويزيون در توسعه کارآفريني فرهنگي در بين شهروندان شهر اصفهان (مطالعه موردي خوراسگان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش رسانه با تاکيد بر تلويزيون در توسعه کارآفريني فرهنگي در بين شهروندان شهر اصفهان (مطالعه موردي خوراسگان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش رسانه با تاکيد بر تلويزيون در توسعه کارآفريني فرهنگي در بين شهروندان شهر اصفهان (مطالعه موردي خوراسگان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه ها با تاکید بر تلویزیون بر توسعه کارآفرینی فرهنگی در میان شهروندان منطقه خوراسگان بود. جامعه پژوهش را کلیه شهروندان این منطقه به تعداد 116000 نفر تشکیل دادند. روش پژوهش توصیفی ±پیمایشیبود. از این میان تعداد 382 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه و به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار پژوهشپرسشنامه محقق ساخته در 5 بعد میراث فرهنگی، عرضه و تولید محصولات فرهنگی و گردشگری فرهنگی بود. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزار تایید شد. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 89/0 برآورد گردید. نتایج نشان داد نقش رسانه ها با تاکید بر تلویزیون بر توسعه کارآفرینی فرهنگی در میان شهروندان منطقه خوراسگان 90/2 و در سطح متوسط بود. یافته ها همچنین نشان داد میانگین نقش تلویزیون بر میراث فرهنگی(98/2 ، (عرضه محصولات فرهنگی(81/2 ،(خلاقیت و نوآوری(97/2 ،(گردشگری(96/2 ،(تولید محصولات(79/2 (کمتر از سطح متوسط بود. یافته ها همچنین حاکی از آن بود که نقش تلویزیون بر ابعاد توسعه کارآفرینی در بعد میراث فرهنگی با میانگین (35/3 (بالاترین و بعد عرضه محصولات فرهنگی و تولید محصولات فرهنگی با میانگین (61/2 (پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نتایج همچنین نشان داد بین نقش رسانه ها با تاکید بر تلویزیون بر ابعاد توسعه کارآفرینی بر حسب متغیرهای سن، مدرک تحصیلی، شغل تفاوت معنی دار وجود داشت.

توضیحات بیشتر