فایل ورد نقش معلم در آموزش شهروندي

لینک دانلود

 فایل ورد نقش معلم در آموزش شهروندي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش معلم در آموزش شهروندي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش معلم در آموزش شهروندي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش معلم در آموزش شهروندي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل ورد نقش معلم در آموزش شهروندي دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان کلاردشت در سال تحصیلی 96-95 بوده است. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به روش میدانی انجام شد. جامعه ی آماری، شامل کلیه معلمین دوره ابتداییشهرستان کلاردشت(125=N ،(48مرد و 77 زن بوده که تمامی جامعه آماری بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته با 28 سوال طراحی شد. رروایی پرسشنامه توسط اساتید برررسی و تایید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در آمار استنباطی از آزمون t مستقل و آزمون فرید من در سطح معنی داریS05/0 بکار گرفته شد. بررسی نتایج نشان می دهد که معلم در آموزش شهروندی، تاثیر مثبت و معنی داری داشته(670/61=t در سطح خطا پذیری 01/0 P معنی دار است000/0=sig (و بیشترین تاثیر مربوط به متغیر بعد عاطفی آموزش شهروندی، با میانگین 664/42 بوده است.

توضیحات بیشتر