فایل ورد نقش هوش معنوي، هوش هيجاني و جهت گيري مذهبي به عنوان پيش بين هاي اضطراب مرگ مردان بازنشسته صنايع فولاد اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد نقش هوش معنوي، هوش هيجاني و جهت گيري مذهبي به عنوان پيش بين هاي اضطراب مرگ مردان بازنشسته صنايع فولاد اهواز دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش هوش معنوي، هوش هيجاني و جهت گيري مذهبي به عنوان پيش بين هاي اضطراب مرگ مردان بازنشسته صنايع فولاد اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش هوش معنوي، هوش هيجاني و جهت گيري مذهبي به عنوان پيش بين هاي اضطراب مرگ مردان بازنشسته صنايع فولاد اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش هوش معنوي، هوش هيجاني و جهت گيري مذهبي به عنوان پيش بين هاي اضطراب مرگ مردان بازنشسته صنايع فولاد اهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضربررسی نقش هوش معنوی، هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی به عنوان پیش بین های اضطراب مرگ مردان بازنشسته شرکت صنایع فولاد اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش را کلی ه ی کارکنان بازنشسته ی مرد شرکت صنا یع فولاد خوزستان شهراهواز تشکیل دادند که از بین آنهاواز طریق روش نمونه گیری در دسترس تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. طرح پژوهش، همبستگی بود. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اضطراب مرگ، پرسشنامه هوش معنو ی، پرسشنامه هوش هیجانی وپرسشنامه جهت گیری مذهبی بودند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانهتحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که بین هوش معنوی، هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که هوش معنوی، هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی به روش گام به گام 19/0ازواریانس اضطراب مرگ را پیش بینی می کنند.

توضیحات بیشتر