فایل ورد استراتژي هاي مديريت منابع انساني: تحليل و مقايسه ي از مديريت استراتژيک در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد استراتژي هاي مديريت منابع انساني: تحليل و مقايسه ي از مديريت استراتژيک در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استراتژي هاي مديريت منابع انساني: تحليل و مقايسه ي از مديريت استراتژيک در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استراتژي هاي مديريت منابع انساني: تحليل و مقايسه ي از مديريت استراتژيک در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استراتژي هاي مديريت منابع انساني: تحليل و مقايسه ي از مديريت استراتژيک در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و کارآفريني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تحلیل و مقایسه ی مدیریت استراتژیک بر اساس استراتژی های مدیریت منابع انسانی در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهاناست.پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است.جامعه ی آماری پژوهش340 نفر از اعضای سازمان .. استان ... بوده که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 170 نفر از اعضای سازمان آب و فاضلاب اصفهان انتخاب شدند .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به میزان 96/0 به دست آمد.در سطح آمار توصیفی از فراوانی ، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک متغیره ، تحلیل آنوا (anova) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که پاداش خدمت ، ارزیابی عملکرد و مشارکت کارکنان در حد پایین تر از متوسط می باشد. به عبارت دیگر این نتایج عدم توجه کافی به کارکردهای (پاداش خدمت ، ارزیابی عملکرد و مشارکت کارکنان)مدیریت استراتژیک انسانی را در سازمان نشان می دهد.

توضیحات بیشتر