فایل ورد بررسي ميزان اثربخشي سلامت سازماني بر کارآفريني سازماني(مورد مطالعه سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختياري)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان اثربخشي سلامت سازماني بر کارآفريني سازماني(مورد مطالعه سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختياري) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان اثربخشي سلامت سازماني بر کارآفريني سازماني(مورد مطالعه سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختياري)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان اثربخشي سلامت سازماني بر کارآفريني سازماني(مورد مطالعه سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختياري)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان اثربخشي سلامت سازماني بر کارآفريني سازماني(مورد مطالعه سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختياري) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و کارآفريني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه رابطه بین سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان برنامه و بودجه می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و کارشناسان و مدیران بودجه استان می باشند. با استفاده از روش کوکران تعداد 111 نفر برای نمونه مورد نظر انتخاب گردیده است. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن به تایید خبرگان و اساتید متخصص رسیده است. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و سایر شاخص های مرتبط استفاده شد که نتایج آنها نشانگر تایید پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد. همچنین پرسشنامه به کمک نرم افزار لیزرل تحت تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با روش آزمون همبستگی پیرسون و همچنین روش آزمون z فیشر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که سلامت سازمانی و برخی از ابعاد آن بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند؛ و راوبط بین نفوذ مدیر و یگانگی نهادی با کارآفرینی سازمانی در ادارات امور متفاوت می باشد.

توضیحات بیشتر