فایل ورد تحليلي از مولفه هاي مديريت استراتژيک بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي در کارکنان شهرداري اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي از مولفه هاي مديريت استراتژيک بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي در کارکنان شهرداري اصفهان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي از مولفه هاي مديريت استراتژيک بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي در کارکنان شهرداري اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي از مولفه هاي مديريت استراتژيک بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي در کارکنان شهرداري اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي از مولفه هاي مديريت استراتژيک بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي در کارکنان شهرداري اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و کارآفريني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی از مولفه های مدیریت استراتژیک بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی در کارکنان است. جامعه ی آماری پژوهش 340 نفر از کارکنان شهرداری اصفهان که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 170 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته ای است که مدیریت استراتژیک را در پنج بعد 1- توجه به امکانات، محدودیت ها، پیامدهای اجتماعی 2- تبادل اطلاعات میان مدیران و اعضا 3- توجه به فرایند ها برای توانمند سازی سازمان به منظور تشخیص و اولویت بندی راهبرد ها 4- مراقبت و اطمینان نسبت به توجه اعضا به امور استراتژیک 5- کنترل بر اجرای راهبرد های آموزشی، با 44 گویه ارزیابی می کند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به میزان 96/0 به دست آمد. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک متغیره، تحلیل آنوا (anova) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که پاداش خدمت، ارزیابی عملکرد و مشارکت کارکنان در حد پایین تر از متوسط می باشد؛ به عبارت دیگر این نتایج عدم توجه کافی به کارکردهای (پاداش خدمت، ارزیابی عملکرد و مشارکت کارکنان) مدیریت استراتژیک انسانی را در سازمان شعب استان. نشان می دهد.

توضیحات بیشتر