فایل ورد بررسي ادراکات حسي مکان در فضاهاي معماري از ديدگاه پديدارشناسي: (سير تحول پديدارشناسي فضاي معماري)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ادراکات حسي مکان در فضاهاي معماري از ديدگاه پديدارشناسي: (سير تحول پديدارشناسي فضاي معماري) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ادراکات حسي مکان در فضاهاي معماري از ديدگاه پديدارشناسي: (سير تحول پديدارشناسي فضاي معماري)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ادراکات حسي مکان در فضاهاي معماري از ديدگاه پديدارشناسي: (سير تحول پديدارشناسي فضاي معماري)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ادراکات حسي مکان در فضاهاي معماري از ديدگاه پديدارشناسي: (سير تحول پديدارشناسي فضاي معماري) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پدیدارشناسی نه به عنوان یک مکتب هنری که در عصر حاضر وارد حوزه هنری شده است، بلکه به عنوان یک فلسفه، ازاوایل قرن بیستم به طور جدی توسط فیلسوفان آن دوره، از جمله: هوسرل، هایدگر و دیگر پیشگامان این مکتب مطرحگردید و پس از آن در حوزه هنر به خصوص معماری توسط نظریه پردازانی چون: شولتز، پالاسما، هال و پرزگومز و دیگرنظریه پردازان این عرصه بسط و گسترش پیدا کرد. مکتب پدیدارشناسی به خاطر گستردگی در مباحث و پرداختن به حسانسانی از جمله حواس پنجگانه و در نظر داشتن تجربه های حسی انسان میتواند در ایجاد حس مکان، در بررسی فضاهایمعماری کاربرد داشته باشد. با توجه به این مطلب که پدیدارشناسی می تواند نقش بررسی فضایی از جنبه های مختلفحسی از نظر انسان داشته باشد، در نتیجه این مکتب مولفه هایی را در مورد حس مکان که دارای قابلیت بیشتری را درتاثیر پذیری فضاهای انسان ساخت می باشد که می توان این مولفه ها مورد توجه قرار داد. هدف از تدوین این مقاله بررسیسیر تحول جنبش فلسفی پدیدارشناسی بر پایه تفکرات بزرگان این جنبش و تاثیرپذیری آن بر فضاهای انسان ساخت کهدر سه دهه اخیر بصورت بسیار جدی و پررنگ مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است که در این راستا پرسش اصلی چنین بهنظر میرسد که برای رسیدن به حس تجربه مکان (انسان-ساخت) آیا فرد باید با اصول اولیه شناخت شناسی و فلسفهشناخت آشنا باشد یا خیر، که برای دریافت این مسیله پژوهشی با روش تحقیق کیفی با رویکرد توصیفی و روش گردآوریاطلاعات به شیوه بررسی متون انجام می گردد.

توضیحات بیشتر