فایل ورد بررسي رابطه سياست هاي دولت با مشارکت شهروندان در ساماندهي بافت هاي فرسوده محله ساغريسازان شهر رشت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه سياست هاي دولت با مشارکت شهروندان در ساماندهي بافت هاي فرسوده محله ساغريسازان شهر رشت دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه سياست هاي دولت با مشارکت شهروندان در ساماندهي بافت هاي فرسوده محله ساغريسازان شهر رشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه سياست هاي دولت با مشارکت شهروندان در ساماندهي بافت هاي فرسوده محله ساغريسازان شهر رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه سياست هاي دولت با مشارکت شهروندان در ساماندهي بافت هاي فرسوده محله ساغريسازان شهر رشت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

وسعت بالای بافت های فرسوده شهری و آسیب پذیر بودن آنها از یک سو، و ساماندهی آنها از سوی دیگر، بحث مشارکتشهروندان را به یکی از مسایل اساسی در حوزه شهرسازی تبدیل کرده است. در همین راستا سیاست های دولت به عنواناهرم جدیدی برای افزایش میزان مشارکت مردم در ساماندهی (نوسازی، بهسازی، بازسازی) بافت های فرسوده در ارایهخدمات محسوب می شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه بین سیاست های دولت و مشارکت شهروندان در ساماندهیبافت های فرسوده نگاشته شده است. همچنین به دنیال بررسی میزان تاثیر هریک از سیاست های درنظر گرفته شده از سویدولت، جهت مشارکت شهروندان درساماندهی بافت های فرسوده شهری است. روش تحقیق از نوع کاربردی و با روشتوصیفی انجام شده است. بخشی از تحقیق به سبب ماهیت اجتماعی و کیفی آن با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفتهاست و شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی است. جامعه آماری، ساکنان بافت قدیمی و فرسوده محله ساغریسازان رشتانتخاب شده است که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 380 نفر تعیین شده است. سپس به منظور بررسی نوع توزیع دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنف وبا استفاده از ضریب مسیر، ضریب همبستگی و آماره تی جهت بررسی فرضیات مطرح شدهاز مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. در پایان، نتایج نشانمی دهد که دولت از طریق هشت سیاست، نقش تعین کننده ای در افزایش ارزش املاک و مستغلات بافت فرسوده وتقویت انسجام محله ای و افزایش تمایل ساکنان بافت و بساز و بفروشها در نوسازی بافت های فرسوده دارد . عدم اجرایدقیق دستورالعمل های مرتبط با قانون، عدم همکاری بانک ها، توان کم و اندک دستگاه های متولی و اطلاع رسانی ضعیف وناکافی به مردم ساکن این محلات باعث شده تا چریان مشارکت در ساماندهی بافت های فرسوده رو به کاهش بگذارد.

توضیحات بیشتر