فایل ورد بررسي و تحليل مکاني و فضايي جرم و جنايت از ديدگاه آسيب شناسي شهري (بررسي تطبيقي محلات شهران و هرندي در شهر تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و تحليل مکاني و فضايي جرم و جنايت از ديدگاه آسيب شناسي شهري (بررسي تطبيقي محلات شهران و هرندي در شهر تهران) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و تحليل مکاني و فضايي جرم و جنايت از ديدگاه آسيب شناسي شهري (بررسي تطبيقي محلات شهران و هرندي در شهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و تحليل مکاني و فضايي جرم و جنايت از ديدگاه آسيب شناسي شهري (بررسي تطبيقي محلات شهران و هرندي در شهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و تحليل مکاني و فضايي جرم و جنايت از ديدگاه آسيب شناسي شهري (بررسي تطبيقي محلات شهران و هرندي در شهر تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در بررسی پدیده جرم این موضوع قابل ملاحظه است که در برخی مکان ها و بعضی زمان ها میزان جرایم بیشتر است درواقع زمان و مکان در میزان بزهکاری و ایجاد انگیزه انجام عمل مجرمانه نقش دارد هدف از پژوهش حاضر بررسی وتحلیل مکانی و فضایی جرم و جنایت از دیدگاه آسیب شناسی شهری با بررسی تطبیقتی محلات شهران و هرندی بهترتیب واقع در منطقه پنج و دوازده شهر تهران است جرم خیز بودن محله هرندی و تا حدودی محله شهران از دلایلانتخاب این محلات بعنوان نمونه مورد مطالعه، تحقیق است این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش های تحلیل آماری (شاخص نزدیکترین همسایه، نقطه مرکز متوسط، و بیضی انحراف معیار) و تحلیل تراکم کرنلدر نرم افزار GIS به تحلیل الگوی فضایی جرم در این دو محله پرداخته است، همچنین با استفاده از روش AHPتوسط پرسشنامه ای که در دو محله توزیع شده، جرم خیزی دو محله از نظر ساکنین مشخص شده است نتایج تحقیقنشان می دهد الگوی توزیع فضایی جرم در محله شهران تصادفی بوده و شاخص نزدیکترین همسایه 1.155 اندازه گیریشده است و از آنجا که این نسبت بزرگتر از یک است نشان دهنده توزیع فضایی جرم بصورت تصادفی و در سطحمحدوده، مکان های خاصی جهت ارتکاب جرایم انتخاب نمی شود شیوه توزیع جرایم در محدوه محله هرندی با توجه بهشاخص نزدیکترین همسایه که 0.585 اندازگیری شده به صورت خوشه ای بوده و از آنجا که این نسبت کوچکتر از یکاست نشان دهنده توزیع فضایی جرم بصورت خوشه ای بوده است و با توجه به نتایج حاصله از تحلیل سلسله مراتبی،محله هرندی نسبت به شهران جرم خیزتر است و در پایان نیز راهکارهایی جهت کاهش جرایم برای هر کدام از محلاتبه تفکیک و به تفصیل ارایه شده است.

توضیحات بیشتر