فایل ورد تاثير کاهش سطح آب هاي زيرزميني بر مهاجرت هاي روستايي (نمونه موردي: شهرستان قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير کاهش سطح آب هاي زيرزميني بر مهاجرت هاي روستايي (نمونه موردي: شهرستان قزوين) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير کاهش سطح آب هاي زيرزميني بر مهاجرت هاي روستايي (نمونه موردي: شهرستان قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير کاهش سطح آب هاي زيرزميني بر مهاجرت هاي روستايي (نمونه موردي: شهرستان قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير کاهش سطح آب هاي زيرزميني بر مهاجرت هاي روستايي (نمونه موردي: شهرستان قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مهاجرت پدیدهای پیچیده است که با زمان، فرهنگ و شرایط اقتصادی و...ارتباط دارد. مهاجرت یک نوع تطبیق و سازگاری اجتمایی درپاسخ به نیازهای اقتصادی، اجتمایی و دگرگونی های فرهنگی است که از جریان دگرگونی های جمعیت ناشی می شود و در سطح محلی، ملیو یا بین المللی پدید می آید. همان گونه که پیامدهای مهاجرت، مبدا و مقصد را تحت تاثیر قرار می دهد، علت شکل گیری مهاجرت را نیز بایدهم در مبدا و هم در مقصد جستجو کرد. عوامل دافعه در مبدا و عوامل جاذبه در مقصد در یک ارتباط متقابل با همدیگر، افراد را به حرکت ومهاجرت وا میدارند. بررسی ها و تحقیقات مختلف راجع به سنجش علل مهاجرت، اغلب به نتایج متفاوت منجر می شوند. زیرا تفاوت هایجغرافیایی، طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و ... مانع از دستیابی به نتایج یکسان می شود. از این رو با توجه به این که کشور بقا بحران کم آبیمواجه شده و این جریان پیامدهایی چون لطمه به اقتصاد، بالا رفتن نرخ بیکاری و ... را در بردارد می توان عامل کاهش سطح آب های زیرزمینی و آثار آن بر روند مهاجرت را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق تاثیر کاهش آب های زیرزمینی بر شدت مهاجرت بررسی می شود.پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی ازنوع همبستگی و کاربردی است. مقیاس قابل اندازه گیری در این تحقیق مقیاس لیکرت 5 تایی است.برای پاسخ به سیوالات تحقیق پس از ساخت یک مدل معادلات ساختاری، از نرم افزار آموس برای آزمون فرضیات استفاده شد. جهتسنجش ارزیابی تاثیر کاهش سطح آب های زیرزمینی بر مهاجرتهای روستایی از آزمون تی و تحلیل واریانس یک طرفه نیز استفاده شدهاست. نتایج حاکی از آن است که کاهش سطح آب های زیرزمینی بر میزان مهاجرت تاثیر می گذارد.

توضیحات بیشتر