فایل ورد تبيين چالش هاي پيش رو در احياي بوستان هاي رود- دره اي با رويکرد شهر زيست پذير در کلانشهر تهران، نمونه موردي بوستان جوانمردان ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تبيين چالش هاي پيش رو در احياي بوستان هاي رود- دره اي با رويکرد شهر زيست پذير در کلانشهر تهران، نمونه موردي بوستان جوانمردان ايران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين چالش هاي پيش رو در احياي بوستان هاي رود- دره اي با رويکرد شهر زيست پذير در کلانشهر تهران، نمونه موردي بوستان جوانمردان ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين چالش هاي پيش رو در احياي بوستان هاي رود- دره اي با رويکرد شهر زيست پذير در کلانشهر تهران، نمونه موردي بوستان جوانمردان ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين چالش هاي پيش رو در احياي بوستان هاي رود- دره اي با رويکرد شهر زيست پذير در کلانشهر تهران، نمونه موردي بوستان جوانمردان ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

رشد شتابان شهرنشینی و گسترش ناهمگون شهر تهران توام با رویکرد سلطه طلبانه و دیدگاه مدرنیستی در تضاد با بستر طبیعی آن در چند دهه اخیر، چالش های بحران آفرین با پیامدهای زیان بار در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، تخریب محیط زیست، با برهم خوردن تعادل زیست محیطی به ویژه در مناطق حساس آن همچون رود- دره های به عنوان کریدورهای طبیعی جریان آب و هوا، مهمترین اندام و میراث طبیعی شهری شده است، هشداری جدی بر تداوم ناپایداری کیفیت زندگی و زیست پذیری این کلانشهر می باشد. متاسفانه برنامه ریزی، طراحی و اجرای معدود پروژه های مرتبط در قالب طرح ساماندهی رود- دره های شهر تهران حاکی از آن است که اصلی ترین مولفه های طبیعی، ساختاری آن تبدیل به فضاهایی مشابه بوستان هایی شهری شده و این پروژه ها فعالیتی غیرخلاقانه و بیانی از مفهوم تهدید کننده لامکانی را در ذهن شهروندان ترسیم می سازد. این پژوهش در بخشی از رود- دره کن که در قالب باغسارهای تفرجی برگرفته از پهنه سبز G311 با هویت منحصر به رود- دره ها در طرح جامع تهران تمیز داده شده است، به تبیین چالش های پیش رو شهروندان، متغیرهایی چون سرزندگی، برابری اجتماعی، مشارکت، دسترسی، هویت، محیط کالبدی سازگار و تاب آوری، رابر پایه رویکرد شهر زیست پذیر پس از احیای رود دره شناسایی می نماید. روش این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی و بررسی های اسنادی، میدانی است. روش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده و روش تجزیه و تحلیل شامل انجام تحلیل همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و خروجی های آمار توصیفی برگرفته از نرم افزار SPSS می باشد. نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد و در نهایت با توجه به نتایج، آزمون پارامتریک استفاده گردید. با توجه به رتبه های گزارش شده، اولویت های مورد بازبینی به ترتیب هویت، سرزندگی، دسترسی، تاب آوری و کالبد سازی محیط باید مورد توجه قرار گیرد و گویای اهمیت بازخوانی در برنامه ریزی برپایه نظر مردم با دید بوده که پیشنهادات کاربردی را رهنمون می سازد.

توضیحات بیشتر