فایل ورد شهر سالم راهبردي براي توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: شهر دانسفهان

لینک دانلود

 فایل ورد شهر سالم راهبردي براي توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: شهر دانسفهان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شهر سالم راهبردي براي توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: شهر دانسفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شهر سالم راهبردي براي توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: شهر دانسفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شهر سالم راهبردي براي توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: شهر دانسفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

شهر سالم، شهری است که به طور مداوم و مستمر در حال افزایش و بهبود بخشی به محیط های کالبدی و اجتماعی و گسترش آن گونه منابع جامعه است که مردم را قادر می سازد یکدیگر را در راه اجرای تمامی عملکردهای زندگی و دستیابی به حداکثر توان های خودشان پشتیبانی نمایند. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل شاخص های شهر سالم و بررسی پایداری اجتماعی در شهر دانسفهان از توابع استان قزوین می باشد. روش این پژوهش توصفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و پیمایشی، پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان است. سپس پایداری پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است و با مقایسه داده های میدانی و اسنادی با شاخص های استاندارد جهانی معلوم گردید که شهر دانسفهان از نظر شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیس محیطی، بهداشتی و فرهنگی با وضعیت مطلوب و استانداردهای شهر سالم فاصله دارد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نیز مشخص گردید که رابطه معنادار و مستقیمی بین م تغیرهای اجتماعی همچون (امنیت، مشارکت در فعالیت های اجتماعی، مسیولیت پذیری، تعلق مکانی و اعتماد اجتماعی) و پایداری اجتماعی در شهر دانسفهان وجود دارد به طوریکه در مورد تمامی متغیرهای مذکور مقدار sig بدست آمده کمتر از 0.5 است و به ترتیب مقدار ضریب همبستگی پیرسون آنها (0.63)، (0.37)، (0.12)، (0.73) و (0.32) می باشد که با توجه به مثبت بودن تمامی ضریب های بدست آمده نشان می دهد رابطه مستقیمی بین شاخص ها با پایداری اجتماعی وجود دارد و هرچه قدر این متغیرها افزایش یابند پایداری اجتماعی نیز بیشتر می شود. با توجه به نتایج پژوهش برای بهبود وضعیت ساکنان راهکارهایی از قبیل: افزایش دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی، تشویق جداسازی زباله در سطح واحدهای مسکونی، تعیین مسیرهای عملی برای اصلاح بهداشت. ایجاد سالن های ورزشی، ایجاد مراکز انتظامی در مرکز شهر و غیره پیشنهاد شده است.

توضیحات بیشتر