فایل ورد نقش محله محوري در ارتقاء هويت شهري (مطالعه موردي ناحيه هفت منطقه دو شهرداري تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد نقش محله محوري در ارتقاء هويت شهري (مطالعه موردي ناحيه هفت منطقه دو شهرداري تهران) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش محله محوري در ارتقاء هويت شهري (مطالعه موردي ناحيه هفت منطقه دو شهرداري تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش محله محوري در ارتقاء هويت شهري (مطالعه موردي ناحيه هفت منطقه دو شهرداري تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش محله محوري در ارتقاء هويت شهري (مطالعه موردي ناحيه هفت منطقه دو شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه های مهم شهرهای امروزی بحث هویت شهری درآنها می باشد. کم توجهی به ابعاد و عوامل هویت بخشو نادیده انگاری ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در محلات شهری، باعث ایجاد محیط هایی مصنوع و تهی از هویت و ارزشهایانسانی می گردد. از نتیجه های عمده این امر میتوان به کاهش میزان مشارکت شهروندان در اداره شهرها، پایین بودناحساس تعلق مکانی، کاهش روابط صمیمانه بین همسایگان و پایین بودن انگیزه و علاقه ساکنان برای ادامه سکونت درآن شهر یا محله اشاره نمود. لذا شناخت شاخصهای تاثیرگذار بر هویت شهری و بررسی نتایج حاصل از به کار بردن آنها درزندگی شهری میتواند به حل بسیاری از مشکلات ناشی از بی هویتی این گونه شهرها کمک کند.در راستای این موضوع، پژوهشی در محدوده ناحیه هفت شهرداری منطقه دو تهران صورت گرفته است. روش تحقیقاز نوع توصیفی-تحلیلی همراه با مطالعات میدانی میباشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شده، سپسبا استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. به دلیل وجود پارامترهای کیفی، برای توصیف وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری میان متغیرهایمستقل (کیفیت محیط کالبدی، مشارکت شهروندان، حس تعلق و روابط همسایگی) و متغیر وابسته (هویت شهری) وجودداشته که بیانگر رد شدن فرضیه صفر و اثبات فرضیه تحقیق می باشد.

توضیحات بیشتر