فایل ورد بررسي اثرات مستقيم عوامل تاثير گذار برگسترش تحول بانکداري الکترونيک در شعب بانک ملي در غرب تهران از ديدگاه مديران و کارشناسان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات مستقيم عوامل تاثير گذار برگسترش تحول بانکداري الکترونيک در شعب بانک ملي در غرب تهران از ديدگاه مديران و کارشناسان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات مستقيم عوامل تاثير گذار برگسترش تحول بانکداري الکترونيک در شعب بانک ملي در غرب تهران از ديدگاه مديران و کارشناسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات مستقيم عوامل تاثير گذار برگسترش تحول بانکداري الکترونيک در شعب بانک ملي در غرب تهران از ديدگاه مديران و کارشناسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات مستقيم عوامل تاثير گذار برگسترش تحول بانکداري الکترونيک در شعب بانک ملي در غرب تهران از ديدگاه مديران و کارشناسان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات مستقیم عوامل تاثیر گذار برگسترش تحول بانکداری الکترونیک در شعب بانک ملی در غرب تهران بود. به لحاظ روش شناسی، این تحقیق بر مبنای روش پیمایشی_توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان بانکی در شعب بانک ملی در غرب تهران که تعداد 80 نفر را مدیران از روش نمونه گیری تمام شماری و همچنین160 نفر نیز کارشناسان روش نمونه گیری تصادفی بودند که حجم نمونه(N = 240) بوده است. ابزار این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته، مورد استفاده قرار گرفته است همچنین از نرم افزارSPSS 16 برای آنالیز داده ها استفاده شد. روایی پرسشنامه بر پایه نظر اساتید تایید شده و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (86/0) برای 30 پرسشنامه تکمیل شده، محرز شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد عوامل نقش آموزش، نقش تکنولوژی، نظارت و کنترل، بازاریابی، برنامه ریزی، فناوری اطلاعات دارای همبستگی و در سطح 99 درصد معنی دار می باشند همچنین در بررسی تاثیر توام متغیر های مستقل با روش رگرسیون فناوری اطلاعات با 808/1 و نقش تکنولوژی با 394/1 بیشترین اثر مستقیم را داشته که سایر عوامل در رده های بعدی قرار گرفته اند همچنین در آخر از مباحث مربوطه نتیجه گیری مطرح گردیده است

توضیحات بیشتر