فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه روانشناختي مديران اجرايي

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه روانشناختي مديران اجرايي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه روانشناختي مديران اجرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه روانشناختي مديران اجرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينانه با سرمايه روانشناختي مديران اجرايي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه وسرمایه روانشناختی در مدیران اجرایی منطقه شهرداری تهران بود. جامعه پژوهش را کلیه مدیران اجرایی منطقه2 شهرداری تهران، در سال1395 تشکیل دادند که از جامعه آماری تعداد100نفر از مدیران زن و مرد، به عنوان حجم نمونه و به شیوه نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده ویژگیهای شخصیتی کار آفرینانه 1385 و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز2007 بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.یافته ها نشان داد که: نمره کلی شخصیت کارآفرینانه با سرمایه روان شناختی کل نیز رابطه مث بت معناداری دارد (01.0<P .(نمره کلی شخصیت کارآفرینانه با سرمایه روان شناختی کل رابطه مثبت0/711 در سطح0/01 دارد. خطر پذیری0/247 کانون کنترل0/704 توفیق طلبی0/708 سلامت فکری0/363 عمل گرایی0/652 تحمل ابهام0/508 رویاپردازی0/560، چالش طلبی0/431در سطح0/01رابطه مثبت و معناداری با سرمایه روان شناختی دارند.یافته های پژوهش گویای اهمیت رابطه شخصیت کارآفرینی با سرمایه روانشناختی مدیران بوده و سرمایه روانشناختی توانسته است میزان بالایی از تغییرات شخصیت کارآفرینی مدیران را پیش بینی نمایند.

توضیحات بیشتر